ติดต่อเรา

ที่อยู่ : สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

สำนักงานใหญ่ 119 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษมสายใหม่

ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

โทร : 032-389234 ,032-351941,032-389038-9

fax : 032-389089

—- สายด่วนผู้บริโภค —-

โทร.032-389181