ประกาศ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

เรื่อง ประมูลงานปรับปรุงฐานถังน้ำมันเตาและกำแพงกันน้ำมัน ณ สำนักงาน สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)