พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันครบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นำโดย นายสุบิน ป้อมโอชา ประธานสหกรณ์หนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยในช่วงเช้า มีพิธีการ ถวายศักการะพระบรมฉายาลักษณ์และ
กล่าวระลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ถึงองค์พ่อหลวงรัชการที่ 9
ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงวางรากฐานไว้ และชี้แนะแนวทาง
ทำให้เกษตรกรโคนมในจังหวัดราชบุรีมีชีวิตที่ดีขึ้น และมีอาชีพที่มั่นคง มายาวนาน 46 ปี
จากโรงนมเล็กๆ จนกลายมาเป็น สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในทุกวันนี้

ก่อนเข้าสู่พิธีการทางศาสนา มีกิจกรรมรวมพลังร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
และ เพลงต้นไม้ของพ่อ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายให้พระองค์ท่าน
จากนั้น ประธานได้ทำการมอบนมหนองโพให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านถ้ำหิน
และโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนตะโกปิดทอง
ก่อนเข้าสู่ การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา ต่อไป