พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561
"มูลนิธิพระบารมีปกเกล้า (ในพระบรมราชูปถัมภ์)"

 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิพระบารมีปกเกล้า (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร และธิดาสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี
ณ. ห้องประชุมสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ซึ่งมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 40 ปี
โดยมีนายสรอรรถ กลิ่นประทุม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย นายสุบิน ป้อมโอชา ประธาน สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
คณะกรรมการ และ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี และบริจาคเงินสมทบทุน
"มูลนิธิพระบารมีปกเกล้า (ในพระบรมราชูปถัมภ์)" พร้อมกันในครั้งนี้ด้วย

 

สำหรับในปี 2561 มีบุตรของสมาชิกสหกรณ์เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 139 ทุน
ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา จำนวน 115 คน ทุนละ 2,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 22 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
ระดับอาชีวศึกษา 2 ทุนทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 304,000 บาท

ประวัติการก่อตั้ง   “มูลนิธิพระบารมีปกเกล้า (ในพระบรมราชูปถัมภ์)”