เพราะ หนองโพ อยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาบริโภคนมกันมากขึ้น ทางสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
จึงได้จัดกิจกรรม
เนื่องในวันดืมนมโลก ( World Milk Day ) ประจำปี 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 30 และ 31 พฤษภาคม 2562

             นำโดย นายธรพล วงศ์วัฒนสิทธิ์ ประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี หันมาดื่มนมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม อาชีพพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคง และสร้างรายได้มาอย่างยาวนานและยั่งยืน ในแคมเปญ
"จากโรงนมเล็กๆในจังหวัดราชบุรี ผลิตนมดีเพื่อคนไทยทุกคน"

ในกิจกรรมนี้ ทางสหกรณ์ฯ ได้นำผลิตภัณฑ์นมหนองโพ มามอบให้แก่หน่วยงานราชการ โรงเรียน และ ประชาชนทั่วไป ได้ดื่ม
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป เด็กๆ และเยาวชน หันมาบริโภคนมเพิ่มมากขึ้น