สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ต้อนรับ คณะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมกระบวนการผลิต 

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และผู้ติดตาม
เข้าพบปะ กับ ประธาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
พูดคุยหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ในปี 2561
พร้อมกับเดินเยี่ยมชมกระบวนการผลิต 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา