ทางสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์) เปิดประมูลการซื้อขายวัสดุเสีย ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2563