ฉลองครบรอบ 48 ปี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนิน เปิดงานฉลองครบรอบ 48 ปี
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานฉลองครบ 48 ปี
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชดำริ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และแปรูปน้ำนมเป็นผลิตภัณฑ์นมของประเทศ

โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัดฯ 
และ นิทรรศการภายใน อาทิ เรื่องราวของการจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคนม 
ของ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์),
รายงานผลิตภัณฑ์นมหนองโพในปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์ใหม่ นมอัดเม็ด (ตราหนองโพ)

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตร การดำเนินงานของร้านแดรี่ฮัท 
โอกาสนี้ ทรงร่วมกิจกรรมปรุงเมนูมิลค์เชคนมสด ซึ่งเป็นเมนูสูตรดั้งเดิม ที่ขายดีมากว่า 30 ปี
ของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ และทรงพระราชดำเนิน เข้าชม ร้านค้าหนองโพคาเฟ่
ซึ่งเป็นเป็นธุรกิจใหม่ ของทางสหกรณ์ ที่เริ่มเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้สนใจ
ร่วมประกอบธุรกิจแล้ว 11 สาขา อยู่ระหว่างการเตรียมการเปิดอีก 5 สาขา

จากนั้น ทรงพระดำเนิน เข้าชมร้านค้าโครงการหลวง
จำหน่ายสินค้าโครงการในพระราชดำริและสินค้าชุมชนต่างๆ