พระราชทานเงินก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2530 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินในงานฉลองครบรอบ 15 ปี  ของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์)  ได้ทอดพระเนตรการผลิตผลิตภัณฑ์นมภายในโรงงานของสหกรณ์โคนมหนองโพและการจัดการแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ  ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการเลี้ยงโคนมและอุปกรณ์การผลิตนม  ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

         ขณะทอดพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ อยู่นั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชกระแสรับสั่งกับคณะกรรมการของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ว่านิทรรศการเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นวิชาการทางหนึ่งสำหรับการศึกษาหาความรู้ของคนรุ่นหลัง และประชาชนที่สนใจทั่วไป ควรเก็บรักษาไว้ โดยการสร้างพิพิธภัณฑ์ทางด้านโคนม พร้อมกันนั้น ได้พระราชทานเงินจำนวน 960,000 บาท ซึ่งมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสร็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยให้แก่สหกรณ์โคนมหนองโพฯ เพื่อเป็นทุนสำหรับการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว โดยมี นายบุญทัน เอื้อพูนผล ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพฯ เป็นผู้รับมอบอาคารพิพิธภัณฑ์โคนมได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 สิ้นค่าใช้จ่ายไป 6,692,164 บาท และได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารเทพฤทธิ์เทวกุล” เพื่อเป็นที่ระลึกแด่หม่อมราชวงศ์ เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้ซึ่งออกแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ในการผลิตนมผงของโรงงานนมผงหนองโพ ตั้งแต่เริ่มแรก