กองทุนพระราชทานสหกรณ์โคนมหนองโพ-en

ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงอนุเคราะห์ส่งเสริมกิจการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มาโดยตลอด นับแต่พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ พร้อมด้วยที่ดินจำนวน ๕๐ ไร่ ที่นายทวิช กลิ่นประทุม ทูลเกล้าฯ ถวาย ให้เป็นทรัพย์สินของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ทั้งหมด ตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนติดตามความก้าวหน้า และพระราชทานคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณมากล้นนี้ นายทวิช กลิ่นประทุม และคณะกรรมการบริหารสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ในสมัยนั้น จึงเห็นพ้องต้องกันว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ควรจะทรงมีส่วนร่วมถือหุ้นของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ดังนั้นสหกรณ์โคนมหนองโพฯ จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายหุ้นแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๔๕,๙๙๙ หุ้น ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นมูลค่า ๔,๕๙๙,๙๐๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ (ปัจจุบันคิดเป็น ๔๕๙,๙๙๐ หุ้น ๆ ละ ๑๐ บาท)

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ สำนักพระราชวังได้มีคำสั่งที่ ๒๓๗/๒๕๓๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับดอกผลของหุ้นที่ทูลเกล้าฯ ถวาย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ดอกผลอันเกิดจากหุ้นดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสหกรณ์โคนมหนองโพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานสมาชิก และเป็นทุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามกองทุนหุ้นทูลเกล้าฯ ว่า “กองทุนพระราชทานสหกรณ์โคนมหนองโพ”