พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเงินก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์-en

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2530 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินในงานฉลองครบรอบ 15 ปี  ของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์)  ได้ทอดพระเนตรการผลิตผลิตภัณฑ์นมภายในโรงงานของสหกรณ์โคนมหนองโพและการจัดการแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ  ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการเลี้ยงโคนมและอุปกรณ์การผลิตนม  ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

         ขณะทอดพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ อยู่นั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม%A