ที่ปรึกษา สหกรณ์โคนมหนองโพฯ

นาย สุบิน ป้อมโอชา

ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์

นาย สังวาลย์ คงกระพันธ์

รองประธานที่ปรึกษาสหกรณ์

นาย รังสรรค์ ตังป๊อก

ที่ปรึกษาสหกรณ์

นาย อรุณ บัวเจก

ที่ปรึกษาสหกรณ์

นาย บัณฑิต เจตพุก

ที่ปรึกษาสหกรณ์