มูลนิธิพระบารมีปกเกล้า(ในพระบรมราชูปถัมภ์)

พระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2521 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ได้กราบบังคมทูลเชิญ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี เปิดโรงงานผลิตภัณฑ์นมหลังใหม่ และเจิมป้ายชื่อสหกรณ์โคนมหนองโพฯ
          ทั้งนี้ได้มีข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนผู้เฝ้ารอรับเสด็จได้เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย จำนวน 55 ราย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129,000 บาท และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเงิน จำนวนดังกล่าวที่ได้รับถวายนั้นจัดตั้งมูลนิธิ โดยมีพระราชประสงค์ให้ช่วยเหลือการศึกษา แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ที่เรียนดี ยากจน หรือช่วยสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่ประสพภัยพิบัติ มูลนิธินี้ ได้รับพระราชทานนาม
จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “มูลนิธิพระบารมีปกเกล้า (ในพระบรมราชูปถัมภ์)”

มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ
1.เพื่อสงเสริมการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2.เพื่อสงเสริมช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่ตกทุกข์ได้ยาก
3.เพื่อสงเสริมให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรกรของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

    นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิพระบารมีปกเกล้าเป็นต้นมา ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการนำดอกผลของมูลนิธิฯมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯมาโดยตลอด โดยเริ่มดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 จนถึงปัจจุบัน ที่สหกรณ์ฯได้จัดสรรทุนดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ตลอดมา