วิสัยทัศน์

“สหกรณ์เดินหน้านำพาสมาชิกอยู่ดี กินดี มีรายได้ที่มั่นคงและพร้อมผลิตนมคุณภาพ ที่ดีสู่ผู้บริโภค  

ดื่มนมคุณภาพดี ดื่มนมหนองโพ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)”

“บริหารงานตามหลักคุณธรรม น้อมนำพระราชดำริ”

นายกล้าหาญ แก้วจีน

ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ปี 2565