พิธีถวายสักการะ 13 ตุลาคม 2564

พิธีถวายสักการะ 13 ตุลาคม 2564

พิธีถวายสักการะ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นำโดย นาย เสน่ห์ คงสิน รองประธานสหกรณ์หนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) พร้อมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สหกรณ์ฯ
ได้จัดพิธีถวายสักการะและวางพวงมาลาโดยมีพิธีการ
– ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
– กล่าวระลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
– สงบนิ่ง 89 วินาที ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี