พิธีถวายสักการะ 13 ตุลาคม 2565

พิธีถวายสักการะ 13 ตุลาคม 2565

13 ตุลาคม 2565  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
คณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ และ สมาชิก สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นำโดย นายกล้าหาญ แก้วจีน ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ทำพิธีถวายสักการะ และ วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
บริเวณด้านหน้าอาคารเทพฤทธิ์ เทวกุล