สมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตำแหน่ง นักวิชาการจุลินทรีย์ สังกัดฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำตำแหน่ง นักวิชาการจุสินทรีย์ สังกัดฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง
ดังกล่าวจะได้รับค่าวิชาชีพ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 45 ปี
  2. วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจุลชีววิทยา , สาชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม , สาขาจุลชีววิทยาทางอาหาร
  3. ต้องมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
  4. ต้องไม่เป็นผู้เคยออกจากสหกรณ์ฯ โดยได้กระทำผิดวินัยซึ่งจะต้องได้รับโทษไล่ออกหรือให้ออก

เอกสารประกอบใบสมัคร

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา
  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  5. สำเนาบัตรการพันพันธะทางทหาร

ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัคได้ที่แผนกบุคคลสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชปถัมภ์ สำนักงานใหญ่เลขที่ 119 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษมสายใหม่ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2564 และจะทำการสอบในวันที่ 19 มีนาคม 2564


สนใจสมัครงาน

Max. file size: 5 MB.