สมัครงาน

เจ้าหน้าที่นิติกร สังกัดฝ่ายนิติกร

ประกาศ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ที่ 8/2565 เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่

 

ด้วยสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจําตําแหน่ง เจ้าหน้าที่นิติกร สังกัดฝ่ายนิติกร จํานวน 2 อัตรา มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  1. เพศชาย / หญิง อายุ 20 – 45 ปี 
  2. วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ 
  3. ต้องมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
  4. ต้องไม่เป็นผู้เคยออกจากสหกรณ์ฯ โดยได้กระทําผิดวินัยซึ่งจะต้องได้รับโทษไล่ออกหรือให้ออก 

เอกสารประกอบใบสมัคร 

  1. สําเนาทะเบียนบ้าน 
  2. สําเนาบัตรประชาชน
  3. สําเนาแสดงวุฒิการศึกษา 
  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
  5. สําเนาบัตรการพ้นพันธะทางทหาร

ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่แผนกบุคคลสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) สํานักงานใหญ่เลขที่ 119 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษมสายใหม่ ตําบลหนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 – 9 มีนาคม 2565 และจะทําการสอบในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.


สนใจสมัครงาน

Max. file size: 5 MB.