สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย สังกัดฝ่ายธุรการ

ประกาศสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย สังกัดฝ่ายธุรการ

เลขที่ประกาศ 58/2565
รายละเอียด เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ
ตำแหน่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย
สังกัด ฝ่ายธุรการ จำนวน 2 อัตรา 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 21 – 45 ปี
2. วุฒิการศึกษาจบ ม.3 ขึ้นไป
3. ต้องมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
4. ต้องไม่เป็นผู้เคยออกจากสหกรณ์ฯ โดยได้กระทำผิดวินัยซึ่งจะต้องได้รับโทษไล่ออก
หรือให้ออกเอกสารประกอบใบสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. สำเนาบัตรการพ้นพันธะทางทหารผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่
แผนกบุคคลสหกรณ์โคนมหนองโพฯ สำนักงานใหญ่
เลขที่ 119 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษมสายใหม่
ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ : ฝ่ายธุรการ สหกรณ์โคนมหนองโพฯ
โทรศัพท์ : 032-389234 ต่อ 0
ระยะเวลา สมัคร 22 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2565
วันและเวลา สอบ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ดาวน์โหลด


สนใจสมัครงาน

Max. file size: 5 MB.