ธุรกิจของเรา

สินเชื่อและออมทรัพย์

เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ในการขยายกิจการเลี้ยงโคนม