ธุรกิจของเรา

โรงงานผลิตอาหารสัตว์

วัตถุประสงค์หลักสำคัญ เพื่อผลิตอาหารโคนมจำหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาถูก และจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวคือได้จัดสร้างโรงงานผลิตอาหารโคนมมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2515