ธุรกิจของเรา

ร้านค้าสหกรณ์

คณะกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของร้านค้าสหกรณ์ ที่จะให้บริการแก่สมาชิกในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จึงมีมติในวันที่ 24 กุมภาพันธ์พ.ศ.2539 ให้จัดสร้าง “อาคารทวิชกลิ่นประทุม”เพื่อเปิดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต