สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

ประเภทตัวแทน (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

(Required)
*ผู้สมัครที่เคยจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมหนองโพ โดยเป็นซับของตัวแทนจำหน่ายมาก่อน
หากต้องการขายในพื้นที่เดิมที่เคย จำหน่าย ต้องได้รับความยินยอมจากตัวแทนจำหน่าย
** กรณีที่พบการขายทับซ้อนกันของพื้นที่ ทางสหกรณ์ฯมีสิทธ์แจ้งให้หยุดการจำหน่ายในพื้นที่ดังกล่าว
หากไม่ได้รับความร่วมมือ ทางสหกรณ์ฯมีสิทธิ์ตัดยอดสินค้ารวมถึงตัดสิทธิ์การเป็นตัวแทนจำหน่าย
(Required)
Max. file size: 5 MB.
(กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา เพื่อประกอบการสมัคร)