มูลนิธิพระบารมีปกเกล้า (ในพระบรมราชูปถัมถ์)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินที่มีผู้ทูลเกล้าถวายเพื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิ โดยมีพระราชประสงค์ให้ช่วยเหลือการศึกษา แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ที่เรียนดี แต่ยากจน หรือช่วยสงเคาระห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสบภัยพิบัติ โดยพระราชทานนามว่า “มูลนิธิพระบารมีปกเกล้า”


นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมูลนิธีพระบารมีปกเกล้า ได้ดำเนินการนำดอกผลของมูลนิธิ มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนหทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดมา

กองทุนพระราชทานสหกรณ์โคนมหนองโพฯ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพิจารณาวินิจฉัยจัดตั้งกองทุนหุ้น เพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์นม รวมทั้งส่งเสริมด้านการศึกษาของลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ฯและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามกองทุนหุ้นว่า
“ กองทุนพระราชทานสหกรณ์โคนมหนองโพ