คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49

นายกล้าหาญ แก้วจีน

ประธานกรรมการ

นายกำพล รจนา

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นางกัญหา แก้วศรี

รองประธานกรรมการคนที่ 2

ศรีสอางค์ ช้อยเครือ

รองประธานกรรมการคนที่ 3

เอกชน ศรีสวัสดิ์

รองประธานกรรมการคนที่ 4

นายนพ คณา

รองประธานกรรมการคนที่ 5

นางมลฤดี เม่งผ่อง

เลขานุการ

นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา

เหรัญญิก

นายอภิรักษ์ แคล้วเครือ

กรรมการ

นายอภิเชษฐ อาจวิถี

กรรมการ

นางสาวสุนันทา เลิศปาน

กรรมการ

นายเสน่ห์ คงสิน

กรรมการ

นายประจวบ นิโกรธา

กรรมการ

นายมานะ ป้อมโอชา

กรรมการ

นายปกรณ์ มาตทอง

กรรมการ

ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายพร จีนคำ

ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์

นายพิเชษฐ เจตน์ตะพุก

รองประธาน
ที่ปรึกษาสหกรณ์

นางรุ่งรัศมี มีบำรุง

ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายมานิตย์ ปลัดสิงห์

ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายบันเทิง เดือนฉาย

ที่ปรึกษาสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 20

นายนพรัตน์ ไยยธรรม

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายบัณฑิต เจตพุก

รองประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสมคิด ยอดกาวี

เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

นายประสงค์ ธรรมลังกา

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายกำพล ภู่ระหงษ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ