คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52

นายกล้าหาญ แก้วจีน

ประธานกรรมการ

นางกัญหา แก้วศรี

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายเอกชน ศรีสวัสดิ์

รองประธานกรรมการคนที่ 4

นายไกรสร แผ้ววัต

เหรัญญิก

นายมานิต ปลัดสิงห์

กรรมการ

นายพิเชษฐ เจตน์ตะพุก

กรรมการ

นางศรีสอางค์ ช้อยเครือ

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายอภิรักษ์ แคล้วเครือ

รองประธานกรรมการคนที่ 5

นางรุ่งรัศมี มีบำรุง

กรรมการ

นางสาวสุนันทา เลิศปาน

กรรมการ

นายนพ คณา

รองประธานกรรมการคนที่ 3

นางสุนารี รจนา

เลขานุการ

นายอภิเชษฐ อาจวิถี

กรรมการ

นายชัยทิพย์ เกี๊ยวเพ็ง

กรรมการ

ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายกำพล รจนา

ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์

นายไชยันต์ ลิ้มมะ

ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายธันยบูรณ์ จันทร์แพง

ที่ปรึกษาสหกรณ์

นางมลฤดี เม่งผ่อง

เลขาที่ปรึกษาสหกรณ์

นายบันเทิง เดือนฉาย

ที่ปรึกษาสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 20

นายนพรัตน์ ไยยธรรม

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายบัณฑิต เจตพุก

รองประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสมคิด ยอดกาวี

เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสุรศักดิ์ มาตทอง

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ว่าที่ร.ต.พงษ์ศักดิ์ ธรรมเอื้ออารีย์

ผู้ตรวจสอบกิจการ