คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51

นายกล้าหาญ แก้วจีน

ประธานกรรมการ

นายกำพล รจนา

รองประธานกรรมการคนที่ 1

นางศรีสอางค์ ช้อยเครือ

รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายนพ คณา

รองประธานกรรมการคนที่ 3

นายเอกชน ศรีสวัสดิ์

รองประธานกรรมการคนที่ 4

นายอภิรักษ์ แคล้วเครือ

รองประธานกรรมการคนที่ 5

นางมลฤดี เม่งผ่อง

เลขานุการ

นางกัญหา แก้วศรี

เหรัญญิก

นางรุ่งรัศมี มีบำรุง

กรรมการ

นางสาวสุนันทา เลิศปาน

กรรมการ

นายเกียรติคุณ อินทร์ปัญญา

กรรมการ

นายอภิเชษฐ อาจวิถี

กรรมการ

นายชัยทิพย์ เกี๊ยวเพ็ง

กรรมการ

นายมานิต ปลัดสิงห์

กรรมการ

นายไกรสร แผ้ววัต

กรรมการ

ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายพร จีนคำ

ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์

นายพิเชษฐ เจตน์ตะพุก

รองประธาน
ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายบันเทิง เดือนฉาย

ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายธันยบูรณ์ จันทร์แพง

ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายไชยันต์ ลิ้มมะ

ที่ปรึกษาสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 20

นายนพรัตน์ ไยยธรรม

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายบัณฑิต เจตพุก

รองประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสมคิด ยอดกาวี

เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสุรศักดิ์ มาตทอง

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ว่าที่ร.ต.พงษ์ศักดิ์ ธรรมเอื้ออารีย์

ผู้ตรวจสอบกิจการ