ธุรกิจของเรา

สถานีบริการน้ำมัน

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ร่วมกับการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จัดสร้างโดยมีจุดประสงค์ที่จะให้บริการแก่ ประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกับสถานีบริการอื่นๆทั่วไป และสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม