2505 กรมปศุสัตว์ได้เปิดสถานีผสมเทียมขึ้น ณ ตำบลหนองโพ เป็นสถานีผสมเทียมแห่งที่ 3 ของประเทศ ซึ่งการผสมเทียมได้รับความนิยมจากราษฎรมากขึ้นทุกปี ทำให้มีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพิ่มมากขึ้น
2511 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดราชบุรี ประสบปัญหาสถานที่จำหน่ายน้ำนมดิบ ทำให้เกิดความเสียหายแก่น้ำนมดิบและประสบภาวะการณ์ขาดทุนในการประกอบอาชีพ บรรดาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นำโดย ผู้ใหญ่ใช้ จันทร์ภิวัฒน์ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และถวายฎีกาปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ไม่มีตลาดจำหน่ายน้ำนมดิบ เมื่อความได้ทราบถึงพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานเพื่อแปรรูปน้ำนมดิบขึ้นที่บริเวณภายในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ต่อมาจึงมีพระราชดำริให้มีการสร้างโรงงานเพื่อแปรรูปน้ำนมดิบที่ตำบลหนองโพ
2513 นายทวิช กลิ่นประทุม (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้น) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อเตรียมดำเนินการจัดตั้งโรงงานนมหนองโพ และจัดซื้อที่ดินบริเวณตำบลหนองโพจำนวน 50 ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งโรงงานนมหนองโพ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งคณะกรรมการการสร้างโรงงานขึ้น โดยพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มจากเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย
2514 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2514 คณะกรรมการ “ศูนย์รวมนม” และกลุ่มสมาชิกได้จัดให้มีการประชุมขึ้นและมีมติเอกฉันท์ จึงได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์โคนม เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2514 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์โคนมราชบุรี จำกัด” เป็นสหกรณ์ประเภทบริการ
2515 วันที่ 9 มีนาคม 2515 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงงานนมหนองโพ และทรงกำหนดให้ดำเนินการบริหารโรงงานในรูปของบริษัทจำกัด ใช้ชื่อ บริษัท ผลิตภัณฑ์นมหนองโพ จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) โดยมี ม.ล.เดช สนิทวงศ์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการ และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงถือหุ้นใหญ่ โดยได้พระราชทานเงื่อนไขไว้ด้วยว่าบรรดาเงินกำไรสุทธิที่บริษัทหาได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมนั้น ไม่มีการแบ่งกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ให้บริษัทนำกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเข้ากองทุนสะสมเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาของบุตรหลานสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมและสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ส่งนมสดให้แก่โรงงานประจำ เมื่องานของสหกรณ์โคนมฯ เจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์สมาชิกสหกรณ์ต่างมีความเข้าใจในหลักสหกรณ์และมีหลักฐานมั่นคง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ และดำเนินกิจการในรูปของสหกรณ์ต่อไปตามพระราชประสงค์
2520 สหกรณ์โคนมหนองโพฯ เริ่มขยายตลาดนมพาสเจอร์ไรส์มากขึ้น ตามปริมาณน้ำนมดิบที่รับเข้าต่อวัน
2523 สหกรณ์โคนมหนองโพฯได้ตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ โดยติดตั้งเครื่องจักรผลิตนมระบบ ยู.เอช.ที (ULTRA HIGH TREATMENT MILK) การดำเนินกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ เป็นไปด้วยความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
2529 สหกรณ์ได้ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีในการจัดให้มีการสัมมนาครูและอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ เฉพาะจากเขตภาคกลาง ตะวันตกจาก นครปฐม, และราชบุรี รวม 7 จังหวัด เพื่อเน้นการชี้แจงนโยบายด้านการรณรงค์เพื่อการบริโภคนมและโครงการนมโรงเรียน
2540 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีงบประมาณให้ก่อสร้างตลาดกลางผลิตผลการเกษตร เพื่อรับซื้อวัตถุดิบของเกษตรกร และสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เกษตรกรนำวัตถุดิบมาขายเพื่อนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ ในราคาถูกและคุณภาพดี
ปัจจุบัน ตลาดกลางผลิตผลการเกษตรได้ใช้เป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าการเกษตรให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และเป็นสำนักงานฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ นำคณะแพทย์และพยาบาล ทัศนศึกษา ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธานเปิดงานฉลองครบ 48 ปี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การดำเนินงานของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ

2552

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2552 และครบรอบ 36 ปี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

2546

สหกรณ์โคนมหนองโพฯ ได้มีการขยายโรงงานผลิตภัณฑ์พาสเจอร์ไรส์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์

2542

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดตลาดกลางผลิตผลการเกษตร

2540

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดร้านค้าสหกรณ์ อาคาร “ทวิช กลิ่นประทุม” และเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ฯ

2533

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์โคนมหนองโพฯ

2530 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี และเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
2521

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารผลิตพาสเจอร์ไรส์

2515

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงงานนมหนองโพและทรงกำหนดให้ดำเนินการบริหารโรงงานในรูปของบริษัทจำกัด ใช้ชื่อ บริษัท ผลิตภัณฑ์นมหนองโพ จำกัด