สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

No images

  เนื่องด้วยสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มีความประสงค์เปิดรับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประจำตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

  - เจ้าหน้าที่จุลินทรีย์  สังกัดฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด

  - เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สังกัดฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด

  - เจ้าหน้าที่ยานยนต์ สังกัดฝ่ายยานยนต์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด