พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2567 นายสุบิน ป้อมโอชา ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมีคณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ เข้าร่วมในพิธี
ณ อาคารบริเวณเอนกประสงค์ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)