Uncategorized

สหกรณ์รวมใจเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นำโดย คณะกรรมการ สหกรณ์ฯ มอบผลิตภัณฑ์นมยูเอชที, ไอศกรีม ให้กับน้องๆนักเรียน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวัน