กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำดี..ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำดี..ด้วยหัวใจ”

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ร่วมกับ กองพันพัฒนาที่ ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์
ได้จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ทำความสะอาด บริเวณหน้าสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีฯ ถึงบริเวณหน้าวัดหนองโพ เป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร