พิธีมอบทุนการศึกษา แก่ บุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ผ่าน มูลนิธิพระบารมีปกเกล้าฯ

พิธีมอบทุนการศึกษา แก่ บุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ผ่าน มูลนิธิพระบารมีปกเกล้าฯ

17 ตุลาคม 2565 พิธีมอบทุนการศึกษา แก่ บุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2565 จัดโดย คณะกรรมการมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทวิช กลิ่นประทุม สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โดยมีนายสรอรรถ กลิ่นประทุม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์โคนมหนองโพฯ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอโพธาราม , นายสมชาย ดำทะมิส คณะกรรมการมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
และคณะกรรมกาดำเนินงานสหกรณ์โคนมหนองโพ ฯ ชุดที่ 51 นำโดย นายกล้าหาญ แก้วจีน ร่วมพิธีในครั้งนี้
ในปีนี้ การดำเนินงานของมูลนิธิพระบารมีปกเกล้าฯ ครบรอบปีที่ 44 ได้จัดสรร ทุนเพื่อการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ในระดับประถมศึกษา จำนวน 92 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ,
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 21 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และ
ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
รวมจำนวน 114 ทุน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 251,000 บาท

ทั้งนี้การบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ ได้เพิ่มขึ้นทุกปี
โดยหวังว่านักเรียนทุกคนจะใช้ทุนที่ได้รับ ให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาให้มากที่สุด
และประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ แก่ตนเองและสังคม ตลอดจนประเทศชาติและบ้านเมืองต่อไป
อ่านประวัติของ มูลนิธิพระบารมีปกเกล้า (ในพระบรมราชูปถัมภ์)