วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

                  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายกำพล รจนา รองประธานกรรมการ
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรจังหวัดราชบุรี
ร่วมวางพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

เนื่องในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

โดยมี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 48 ปี สหกรณ์โคนมหนองดพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)