ปัจจุบัน

ตลาดกลางผลิตผลการเกษตรได้ใช้เป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าการเกษตรให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และเป็นสำนักงานฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

เขียนโดย adminer