2540

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีงบประมาณให้ก่อสร้างตลาดกลางผลิตผลการเกษตร เพื่อรับซื้อวัตถุดิบของเกษตรกร และสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เกษตรกรนำวัตถุดิบมาขายเพื่อนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ ในราคาถูกและคุณภาพดี

เขียนโดย adminer