2505

กรมปศุสัตว์ได้เปิดสถานีผสมเทียมขึ้น ณ ตำบลหนองโพ เป็นสถานีผสมเทียมแห่งที่ 3 ของประเทศ ซึ่งการผสมเทียมได้รับความนิยมจากราษฎรมากขึ้นทุกปี ทำให้มีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพิ่มมากขึ้น

เขียนโดย adminer