2513

นายทวิช กลิ่นประทุม (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้น) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อเตรียมดำเนินการจัดตั้งโรงงานนมหนองโพ และจัดซื้อที่ดินบริเวณตำบลหนองโพจำนวน 50 ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งโรงงานนมหนองโพ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งคณะกรรมการการสร้างโรงงานขึ้น โดยพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มจากเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย

เขียนโดย adminer