2514

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2514 คณะกรรมการ “ศูนย์รวมนม” และกลุ่มสมาชิกได้จัดให้มีการประชุมขึ้นและมีมติเอกฉันท์ จึงได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์โคนม เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2514 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์โคนมราชบุรี จำกัด” เป็นสหกรณ์ประเภทบริการ

เขียนโดย adminer