2530

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี และเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

เขียนโดย adminer