2533

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์โคนมหนองโพฯ

เขียนโดย adminer