2540

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดร้านค้าสหกรณ์ อาคาร “ทวิช กลิ่นประทุม” และเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ฯ

เขียนโดย adminer