2542

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดตลาดกลางผลิตผลการเกษตร

เขียนโดย adminer