2546

สหกรณ์โคนมหนองโพฯ ได้มีการขยายโรงงานผลิตภัณฑ์พาสเจอร์ไรส์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์

เขียนโดย adminer