2552

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2552 และครบรอบ 36 ปี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

เขียนโดย adminer